ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการบริการภาครัฐ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ Open Data (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมและเปลี่ยนเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตลาดสี่ภาค ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมและเปลี่ยนเครื่องมือด้านสิ่งแวดล้อมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 3 สถานี(หนองแฟบ, เมืองใหม่มาบตาพุด(หนองเสือเกือก) และอนามัยตากวน) ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างย้ายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศวัดหนองแฟบ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนทั่วไป โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจอสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรม และ กนอ. สนญ. ประจำปี 2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ 2 หลัง ของท่าเรือ MIT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การนิคมอุตสาหกรรมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการของ กนอ. ในงานมหกรรม Thailand Industry Expo 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ กนอ.ที่ 53/2562 เรื่อง จ้างที่ปรึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมการพัฒนาศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมทุ่นลอยน้ำท่าเทียบเรือเล็ก(ทุ่นจิ๊กซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประกาศแผนติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรม และสำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงเปลี่ยนตู้ไฟฟ้าส่องสว่างถนน I-8 เปลี่ยนสายไฟและโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนน I-1 และ I-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ กนอ.ที่ 46/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ I-EA-T 4.0 โดยวิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. ที่ สนพ.004/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีหอสังเกตการณ์บริเวณอาาคารสำนักงาน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ กนอ.ที่ 48/2562 เรื่องจ้างที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน กนอ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. ที่ 49/2562 เรื่องประกวดราคาจ้างบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา 10 ปี(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตากวนและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรอกยายชา ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ระยะเวลา 6 เดือน (1 ก.พ.62-31 ก.ค.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ พร้อมทำความสะอาดนอกอาคารและพื้นที่เขตท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา 6 เดือน (1ก.พ.-31 ก.ค.62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและขยายอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม CCTV ระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปฏิบัติงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ระบบ Digital Signage Solution พร้อมติดตั้งของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกสำหรับงานวันสถาปนา กนอ. ประจำปี 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหม้อต้มน้ำไฟฟ้า ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดตั้งศูนย์ SME-ITC นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้และสวนหย่อมอาคาร สนญ. กนอ. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างทำวารสาร กนอ. ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด - MIT ประจำปี 2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 126/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการลงข้อมูลคำขออนุมัติอนุญาต และจัดทำแฟ้มผู้ประกอบการและจัดเก็บภายนอก ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 127/2561 เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและบริการจัดการศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2562 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ กองพัสดุ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-23 พฤศจิกายน 2561 และยื่นข้อเสนอในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1213 ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ SMEs Transformation Center : SMEs-ITC วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กนอ. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างทำวารสาร กนอ. ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ Digital Communications ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ... เชื่อมโยง
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่องประกวดราคาจ้างดูแลอาคารสถานที่และต้นไม้ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือพิมพ์ จำนวน 6 ฉบับ ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด