ประกาศ กนอ. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตากวนและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรอกยายชา ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด