ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการงานควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบประปา สุาภิบาล และสุขภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่คนขับรถยนต์ แผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง จำนวน 27 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นแอสฟัลท์บริเวณถนนระหว่างสาย 1-2, 2-3 และ 3-4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง และบริภัณฑ์ไฟฟ้า สถานที่อาคารที่ทำการหน่วยงานต่างๆ ภายในการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นแผนกวางแผนระบบตู้สินค้า กองท่าบริการตู้สินค้า 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นแอสฟัลท์บริเวรถนนสาย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมพื้น คสล. บริเวณด่านตรวจสอบสินค้า TERMINAL 1 และบริเวณเชิงสะพานเขื่อนตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาคนขับรถประจำตำแหน่ง จำนวนไม่เกิน 49 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างซ่อมแผงไม้รองสินค้าที่ชำรุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำสำหรับพนักงานแผนกเครื่องมือทุ่นแรง 2 กองท่าบริการตู้สินค้า 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารฝ่ายการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการช่างฝีมือเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ และโรงพักสินค้าต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บ่อพัก คสล. รางเครนภายในเขตท่าเรือกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารแผนกเครื่องมือทุ่นแรง กองท่าบริการตู้สินค้า 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือของท่าเรือระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลเปิด-ปิดเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำ 10 สถานี ภายในท่าเรือกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางสินค้าแผนกโรงพักสินค้า 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้ออะไหล่เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร YANMAR MODEL T260-ET 102รายการ,อะไหล่เครื่องไฟฟ้าเรือเดิน ตราอักษร M200L-SN 127รายการ,อะไหล่เครื่องไฟฟ้าเรือจอด ตราอักษร 6LAAL-UTN 4รายการ และอะไหล่เครื่องขุด M220AL-EN 34รายการ รวม 267 รายการ (e-bidding) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว ประเภทยางและแบตเตอรี่เสื่อมสภาพการใช้งาน ของแผนกยานพาหนะ กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้ว รายการทรัพย์สินและพัสดุคุมจำนวนที่ชำรุดและเสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานอีกของกองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง จำนวน 53 รายการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริการซ่อมพื้นถนนและลานวางสินค้าที่ชำรุดบริเวณในเขตท่าเรือกรุงเทพ ด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นแอสฟัลท์บริเวณถนนสาย 5 ด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตะเกียวชนิด PEL Sector Light พร้อมอุปกรณ์ ที่กระโจมไฟ A ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1 ชุด (ทดแทน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. บริเวณด่านตรวจสอบสินค้า TERMINAL 1 และบริเวณเชิงสะพานเขื่อนตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น CONCRETE PAVING BLOCK ลานตู้สินค้า แผนกควบคุมการบรรจุตู้ กองปฏิบัติการสินค้า 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคสล. ถนนสาย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดาคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสถานที่ห้องเก็บเอกสารให้เป็นห้องประชุม กองบริการค่าภาระเงินสด อาคารเอ ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นแอสฟัลท์บริเวณพื้นทางวิ่งรถบรรทุกตู้สินค้า กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ลานวางตู้สินค้า แผนกโรงพักสินค้า 1 - 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ทดแทนของเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. บริเวณถนนสาย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการท่าเรือฯ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว (ที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 3 รายการ และไม่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 10 รายการ รวมจำนวน 13 รายการ) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดและบันทึกระดับน้ำชนิด Bubble Tide Gauge พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด (ทดแทน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่พักอาศัยในอาคารแฟลต 26-29 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพนักงาน กทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการท่าเรือฯ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว ประเภทแบตเตอรี่เก่า ขนาด 12 VDC วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการแผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 1 กองซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่พักอาศัยในอาคารแฟลต 26-29 เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพนักงาน กทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งตะเกียงชนิด PEL Sector Light พร้อมอุปกรณ์ที่กระโจมไฟ A ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1 ชุด (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดและบันทึกระดับน้ำชนิด Bubble Tide Gauge พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด (ทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศการท่าเรือฯ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วที่ขึ้นบัญชีทรัพย์สิน จำนวน 15 รายการ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ALCATEL รุ่น 4400 ALCATEL Omni PCX Office และสาย FIBER OPTIC ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้ปรับอากาศ (รถส่วนกลาง) จำนวน 2 คัน และรถบรรทุก (ปิ๊คอัพ) ปรับอากาศ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงานแฟลต 100, 120 และ 124 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. ถนนสาย 1 แผนกโรงพักสินค้า 6 และ แผนกโรงพักสินค้า 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Poewer Supply) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินซ้าย ตราอักษร ALCONZA และเครื่องขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรือเดินซ้าย ตราอักษร YANMAR จำนวน 1 งาน เพื่อใช้ในเรือสันดอน 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคสล. บริเวณพื้นที่จอดซ่อมรถแผนกซ่อมเครื่องมือทุ่นแรง 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในที่สูงส่วนบุคคล จำนวน 10 ชุด วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) จำนวน 1,807 รีม วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมทำมอเตอร์ Bow Thruster ของเรือสันดอน 8 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่่ายพร้อมอุปกรณ์สำหรับระบบการให้บริการท่าเทียบเรือตู้สินค้า (CTMS) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการตรวจสอบ ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน 1,385 เครื่อง และพัดลมระบายอากาศ จำนวน 1,385 เครื่อง สถานที่อาคารที่ทำการหน่วยงานต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ยกเว้นอาคารที่ทำการ กทท. อาคาร A,B,C และ PODIUM) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องอัดลมสตาร์ท ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ สามารถทำกำลังดั วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้อแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป ชนิดถุง จำนวน 5,000 ถุง และยางมะตอยน้ำ CMS-2 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจัดพิมพ์วารสาร New Wave ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง ที่ชำรุด วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมแซมแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการระบบงาน ERP ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมแผนกควบคุมตู้เปล่า วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงตู้ MDB สถานีหม้อแปลงไฟฟ้า รส. 13 - 14 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างทำรางระบายน้ำ คสล. แบบรางวี ภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมทำระบบควบคุมลมของคลัทช์เครื่องขุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด ของเรือสันดอน ๙ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำเสาเหล็กพร้อมปัก ขนาด ? ๑๔ นิ้ว x ๙ มม. x ๑๘ ม. จำนวน ๖ ต้น สำหรับผูกเรือบริเวณท่าเรือกรุงเทพ หน้าเขื่อนปากคลองพระโขนง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องพักพนักงาน โรงพักสินค้า ๕ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สนับสนุนความปลอดภัย สำหรับห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ห้อง (๕๐๔) อาคารโพเดียม และในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักอาคาร ฝทส. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจัดทำถุงผ้าสปันบอนด์สีฟ้าน้ำเงิน สำหรับบรรจุของที่ระลึก กทท. จำนวน ๒ รายการ รวม ๓๐,๐๐๐ ใ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงแผนกรถเครื่องมือทุ่นแรง 2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาเก็บขยะจากท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ไปยังจุดทิ้งขยะที่กำหนด ที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กู้ภัยในที่สูงส่วนบุคคล จำนวน 10 ชุด วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างทำของที่ระลึกของท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงระบบวัดและแสดงผลปริมาณของเหลวในถัง ของเรือสันดอน 8 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาด ตรวจสอบ ซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง และศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน (ศสฉ.) จำนวน 355 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่ทำการ หมวดบริการหน้าท่า วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาจัดแจกันดอกไม้สดชั้น ๑๗, ๑๘ อาคาร A วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงคลังพัสดุ ฝ่ายการร่องน้ำ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อกระเป๋าเป้สะพายหลัง จำนวน 100 ใบ กระบอกน้ำสแตนเลส จำนวน 200 ใบ หมวกแก๊ป จำนวน 600 ใบ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและจดมิเตอร์ไฟฟ้า ของท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาชิลเลอร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 8 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดระบบรวบรวมน้ำเสียโครงการ ทลฉ. วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อวิทยุกระจายเสียง ของ ทลฉ. วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจัดทำเอกสารข่าวภาษาอังกฤษราย ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔๔ และ ๔๕ (ฉบับละ ๓,๐๐๐ เล่ม รวมจำนวน ๖,๐๐๐ เล่ม) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและจดมิเตอร์ไฟฟ้า ของท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาชิลเลอร์ของอาคารพิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 8 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างขุดลอกตะกอนและทำความสะอาดระบบรวบรวมน้ำเสียโครงการ ทลฉ. วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้อกล่องควบคุม Start/Stop และ Pressure Transmitter ของเครื่องยนต์ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ บริเวณลานบรรจุ และแผนกสินค้าเพื่อการส่งออก วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง Ring Main Unit (RMU) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อกรอง จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้งานรถยกตู้สินค้าเปล่า วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลภายนอกให้บริการทางการพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) จำนวน 1 คน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 168 ชิ้น,แว่นตานิรภัย จำนวน 168 ชิ้น วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ ภายในอาคารหอบังคับการฯ ยี่ห้อ OTIS จำนวน 2 เครื่อง และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ยี่ห้อ GOLD GEAR จำนวน 1 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 KV จำนวน 98 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนชุดโคมไฟถนน LED หน้าฝ่ายการช่าง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง จำนวน 168 ชิ้น,แว่นตานิรภัย จำนวน 168 ชิ้น วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวน 10 รายการ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ ภายในอาคารหอบังคับการฯ ยี่ห้อ OTIS จำนวน 2 เครื่อง และอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ยี่ห้อ GOLD GEAR จำนวน 1 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 22 KV จำนวน 98 เครื่อง ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาทำการเปลี่ยนชุดโคมไฟถนน LED หน้าฝ่ายการช่าง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างรื้อถอดถอน-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากอาคาร กบ. ย้ายไปอาคารแผนกโรงงานซ่อม จำนวน ๑๙ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารกองกฎหมายเดิม วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อชุดดับเพลิง จำนวน 15 ชุด กระเป๋ายาพร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 3 ชุด และเปลสนาม จำนวน 3 ชุด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะ จำนวน 3 จุด ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงคลังสินค้ารถยนต์ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างนิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 อัตรา วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษาเครื่องพูดโทรศัพท์ สายโทรศัพท์ และตู้พักสาย อาคารที่ทำการหน่วยงานต่าง ๆ ภายในการท่าเรือแห่งประเทศไท วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์ในการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารคลังสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
การสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนติดตั้งแบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู/ชม. พร้อมพัดลมระบายอากาศ ชนิดติดกระจก ขนาดใบพัด 8 นิ้ว จำนวน 2 ชุด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อโดรนติดกล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาซื้อโดรนติดกล้องพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
การสอบราคาจ้างเหมาตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ IP-PABX ภายในท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารสำคัญของกองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน   ... เชื่อมโยง
การสอบราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 20 อาคาร   ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดงานขอบคุณผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด