กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
มติคณะรัฐมนตรีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ สพร. วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ สพร. ... เชื่อมโยง
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2561 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 12 ก หน้า 1-11 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 (ถูกยกเลิกแล้ว) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 50 ง หน้า 1-2 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2554 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ถูกยกเลิกแล้ว) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 10 ก 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 หน้า 16-32 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด