กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัลว่าด้วยเรื่องการใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 248 ง วันที่ประกาศ 11 ตุลาคม 2564 ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 74 ง วันที่ประกาศ 31 มีนาคม 2563 ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 148 ง วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2563 ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 127 ง วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2564 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด