อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน้า 32-35 และมีเอกสารประกอบ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานภายในสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 130 ง วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หน้า 32-35 และมีเอกสารประกอบ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่ของส่วนงานตามข้อบังคับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 อำนาจหน้าที่ของส่วนงานตามข้อบังคับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 [(ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561] วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 [(ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561] ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 33 ก วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 มีผลใช้บังคับวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน (พ.ศ. 2559-2562)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด