อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 67 ก วันที่ประกาศ 22 พฤษภาคม 2562 ... เชื่อมโยง
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 135 ตอนที่ 33 ก วันที่ประกาศ 13 พฤษภาคม 2561 ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจานุเษกษา เล่ม 133 ตอนที่ 12 ก วันที่ประกาศ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ประกาศ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด