มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 5/2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่20 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 2/2560 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 6 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ... อ่านต่อ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 วันที่ 9 มีนาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด