สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน 1.0 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด