คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
ระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 2542 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ ที่ 67 ง 17 กันยายน 2542 หน้า 36) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
จริยธรรมและจรรยาผู้บริหารและพนักงานองค์การเภสัชกรรม วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วย การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ.2542 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยคุณสมบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทร่วมทุนฝ่ายองค์การเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยคุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทร่วมทุนฝ่ายองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2553 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบองค์การเภสัชกรรมว่าด้วย การร่วมลงทุนกับเอกชน พ.ศ. 2531 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วย วัตถุประสงค์ขอบเขตอำนาจภารกิจและหน้าที่ (กฎบัตร) ของสำนักตรวจสอบภายใน องค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2559 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร (Active 22มิ.ย.2559) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด