คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
Data Governance Quick Guide เวอร์ชัน 1.0 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
Govtech Foresight อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ (Blockchain for government services) เวอร์ชัน 2.0 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ (AI Government Framework) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
คู่มือบริการ (คู่มือระบบภาษีไปไหน) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
Blockchain for Government Services การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 Blockchain for Government Services การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ ... อ่านต่อ
Data Governance Framework วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562 Data Governance Framework ... อ่านต่อ
มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Government Mobile Application Standard Version 1.0) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Correspondence System Interoperability Standard) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คำอธิบาย (Metadata) ของชุดข้อมูล วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
User’s Manual for Data.go.th วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
Open Data Handbook ฉบับภาษาไทย วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิคสำหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
คู่มือติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ (G-News) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด