นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
มาตรฐาน ISO/IEC 29110 กองเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การเภสัชกรรม วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการกองสอบเทียบและทดสอบ องค์การเภสัชกรรม วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
นโยบายมาตรการเร่งรัดประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐบาล วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบายการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบองค์การเภสัชกรรม 2555 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขตอำนาจภารกิจและหน้าที่ (กฎบัตร) ของสำนักตรวจสอบภายในองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2559 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ระเบียบองค์การเภสัชกรรม ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2555 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบายการดำเนินกิจการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)และธรรมาภิบาล (CG) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบายและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ภายในองค์การเภสัชกรรมเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
นโยบายคุณภาพ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด