ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรม ที เอฟ ดี (ฉบับที่ 4) วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการ กนอ. เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ส่วนขยาย วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 56/2561 เรื่องกำหนดมาตรการส่งเสริม อัตราค่าเช่า หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 49/2560 เรื่องมาตรการส่งเสริมการเช่าโรงงานมาตรฐาน (Rental Promotion Package) ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 48/2560 เรื่อง กำหนดอัตราค่าเช่าโรงงานมาตรฐานในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด