พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
2นโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
3 นโยบายเลขาธิการคุรุสภา (นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพทางการศึกษา สู่อาเซียนและนานาชาติของคุรุสภา (พ.ศ.2557-2560) 
2แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1จัดซื้อจัดจ้าง