พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กร 
2นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ สพร. 
3แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนกลยุทธ์ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
2 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สลค. 
3 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สลค. 
4 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สลค. 
5 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สลค. 
6 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สลค. 
7 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สลค. 
8 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
9 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สลค. 
10 แผนกลยุทธ์ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
11 แผนกลยุทธ์ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
12 แผนกลยุทธ์ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
13 แผนกลยุทธ์ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
14 แผนกลยุทธ์ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
15 แผนกลยุทธ์ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
16 รายงานประจำปี สพร. 2554-2555 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
17 รายงานประจำปี สพร. 2556 
18 รายงานประจำปี สพร. 2557 
19 รายงานประจำปี สพร. 2558 
20 รายงานประจำปี สพร. 2559 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
21 รายงานประจำปี สพร. 2560 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
22 รายงานประจำปี สพร. 2561 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
23แผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) (ฉบับทบทวน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
24แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 
25แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
26แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
27พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
28พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
29รายงานประจำปี สพร. 2562 
30รายงานประจำปี สพร. 2563 
31 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
32 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
33 เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
34พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันแจ้งข้อมูลข่าวสารบริการภาครัฐ (G-News) สรอ. 
2 Open Data Handbook ฉบับภาษาไทย สรอ. 
3 User’s Manual for Data.go.th สรอ. 
4 คำอธิบาย (Metadata) ของชุดข้อมูล สรอ. 
5 แนวปฏิบัติและมาตรฐานเชิงเทคนิคสำหรับศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) สรอ. 
6 มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Correspondence System Interoperability Standard) สรอ. 
7 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) สรอ. 
8 มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Government Mobile Application Standard Version 1.0) สรอ. 
9 Blockchain for Government Services การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
10 Data Governance Framework สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
11Data Governance Quick Guide เวอร์ชัน 1.0 
12Govtech Foresight อนาคตเทคโนโลยีโลกสู่รัฐบาลไทย 
13กรอบการทำงานปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ (AI Government Framework) 
14การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ (Blockchain for government services) เวอร์ชัน 2.0 
15คู่มือบริการ (คู่มือระบบภาษีไปไหน) 
16มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) 
2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 
3 มาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เวอร์ชัน 1.0 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่ 1/2561 
2 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 สลค. 
3 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 1/2560 
4 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 1/2561 สลค. 
5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 1/2562 
6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 2/2560 
7 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 2/2561 
8 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 3/2561 สลค. 
9 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครั้งที่ 5/2561 
10 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่ 1/2562 
11 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่ 1/2563 
12 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลครั้งที่ 1/2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา 
2ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพร. (แบบ สขร.1) รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพร. (แบบ สขร.1) รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สพร. (แบบ สขร.1) รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงาน 
2 รายงาน 
3รายงาน สตง. 
4 รายงาน สตง. 
5รายงาน 
6 รายงาน 
7 รายงาน สตง. 
8 รายงาน 
9 รายงาน สตง. 
10 รายงาน สตง. 
11 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 2558 
12 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สตง. 
13รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สตง. 
14 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สตง. 
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สตง. 
16 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สตง. 
17 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 สตง. 
18 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 สตง. 
19 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สตง. 
20 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สตง. 
21 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554-30 กันยายน 2554 สตง. 
22 กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลัง 
23 กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 
24 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลัง 
25 กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กระทรวงการคลัง 
26ประกาศสรรหาบุคลากร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
27 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สลค. 
28 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สลค. 
29รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
30รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
31 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (30/08/2560) สตง. 
32รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน 
33รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
34วิสัยทัศน์และบทบาทของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
35ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐตรงถึงมือคุณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
36เอกสารประกอบการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
37 กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
38 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
39 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
40 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
41 ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2562 
42 ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2562 
43 ข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ การรักษาการแทน และการมอบให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 
44 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
45 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
46 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
47 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
48 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สลค. 
49 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สลค. 
50 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สลค. 
51 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
52 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
53 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
54 ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562 
55 ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ พ.ศ. 2562 
56 ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2562 
57 ระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 
58 ระเบียบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยวันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด การปฏิบัติงานกะ การปฏิบัติงานล่วงเวลา และวันลา พ.ศ. 2562 
59BizPortal 
60Citizen Portal 
61e-Government Portal 
62GovChannel 
63ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 
64แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ สพร. 
65บริการ Electronic Correspondence Management Services (e-CMS) 
66บริการ e-Saraban 
67บริการ G-Chat 
68บริการ GIN Conference 
69บริการ MailGoThai 
70บริการ Open Government Data 
71บริการ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) 
72บริการ ภาษีไปไหน (ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ) 
73บริการ ระบบกลางทางกฎหมาย 
74ประกาศประกวดราคา 
75ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
76ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
77ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 
78ประกาศราคากลาง 
79ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ DGA 
80ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
81รายงานของผู้สอบบัญชี 
82รายงานผลการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
83รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
84รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
85รายงานแสดงผู้ใช้บริการ Open Data 
86สถิติการใช้งานบริการ DGA ผ่านเว็บไซด์ 
87สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
88โครงสร้างองค์กร สพร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
89แผนปฏิบัติการ สพร. ประจำปีงบประมาณ 
90ระเบียบ ข้อบังคับของ สพร 
91รายงานประจำปี ของ สพร. 
92วิธีการปฎิบัติงาน (Work Instruction) การจัดการแอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มสำหรับบริการ Open Data 
93วิธีการปฎิบัติงาน (Work Instruction) ขั้นตอนการจัดการส่วนบริการลูกค้า 
94การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
95นโยบายและคู่มือบริหารความเสี่ยง สพร. ประจำปีงบประมาณ 
96แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
97พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
98พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
99พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
100ระเบียบ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 
101ระเบียบ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2564 
102ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
103ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูล และผลประโยชน์อื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2561 
104ระเบียบคณะกรรมการ สพร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2563 
105รายงานการวิเคราะห์ด้านภารกิจหลักขององค์กร 
106รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
107รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1 
108รายงานประจำปี 
109รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 
110รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล 
111สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 Data Governance Framework สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
2 Thailand Government Spending (GovSpending) Initiative: A Digital Innovation for a Transparent Government and Citizen Empowerment เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ OpenGovAsia สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
3 การเข้าถึงเอกสารสำคัญทางการศึกษาผ่านช่องทางดิจิทัล: กรณีศึกษาจากออสเตรเลีย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการต่างประเทศ: กรณีศึกษาเว็บไซต์ Smartraveller ของรัฐบาลออสเตรเลีย เผยแพร่ทาง http://www.thaiworld.org/thn/thailand_monitor/answera.php?question_id=1615#_ftn1 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
5 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลแบบเปิด: นวัตกรรมการบริหารราชการแผ่นดินยุคดิจิทัลของประเทศไทย เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
6 เทคโนโลยีดิจิทัลกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ของศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย (Thai World Affairs Center) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ http://www.thaiworld.org/thn/thailand_monitor/answera.php?question_id=1555 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
7 รัฐสภาอัจฉริยะ (Smart Parliament) กับการส่งเสริมหลักนิติธรรม: กรณีศึกษาของออสเตรเลียและข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับประเทศไทย เผยแพร่ทาง https://www.dga.or.th/th/content/890/11939/ และ http://www.public-law.net/publaw/view.aspx?id=2036  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
8 รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ สพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์และมาเลเซีย 
9 รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
10 รายงานการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ราชอาณาจักรสวีเดนและสาธารณรัฐเอสโตเนีย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
11 Blockchain for Government Services การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ เวอร์ชัน 1.1 (มกราคม พ.ศ. 2562) 
12 รายงานสถานภาพการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ปี 2561 
13 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการบริหารงานและการบริการภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0 (พฤศจิกายน 2562) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1หลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา 
2ประกาศผลผู้ชนะ 
3ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
4ประกาศราคากลาง 
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)