พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2ดัชนีรวม 
3ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 กกม. 
4 แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 2560 สยศ. 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 
2พันธกิจ สยศ. 
3วิสัยทัศน์ สยศ. 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ ฝทบ. 
2 ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ฝทบ. 
3 พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ฝทบ. 
4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทศโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ฝทบ. 
5 ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓(๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฝทบ. 
6 ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๑ ฝทบ. 
7 ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๕๓ ฝทบ. 
8 ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 17) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝทบ. 
9 ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฝทบ. 
10 ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิเพื่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ฝทบ. 
11ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ฝทบ. 
12 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ฝทบ. 
13แหล่งรวมพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แยกประเภทตามหมวดหมู่การบริหารจัดการด้านต่างๆ สทบ. 
14ประกาศของ วว. ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม สทบ. 
15ระเบียบด้านต่างๆของ วว. สทบ. 
16แหล่งรวมคำสั่งบริหาร ของ วว. ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 แยกประเภทตามหมวดหมู่การบริหารจัดการด้านต่างๆ สทบ.