ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดสถานที่่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต (ส.ส.4/5)
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นั้น เพื่อให้การดำเนินการรับสมัครเลือตกั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ส่งประกาศกำหนดสถานที่่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต (ส.ส.4/5) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน เขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ตามที่ ได้มีการจัดทำประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในแต่ละจังหวัดเพื่อประกอบการพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปเป็นที่เรียบร้อย อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย 
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย  คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566  มีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 7 คน จำนวน เขตเลือกตั้ง 7 เขตเลือกตั้ง และให้ผู่้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566  อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตสาสา 904 "หลักสตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 3/66
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566
การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตสาสา 904 "หลักสตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 3/66 เชื่อมโยง ...
ขอเชิญร่วมงานและถวายเครื่องราชสักการะวันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ขอเชิญร่วมงานและถวายเครื่องราชสักการะวันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด