ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยลาน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลาน ที่ 188/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 (03/08/2564)
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (17/05/2564)
หนังสือรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2563 (17/05/2564)
คู่มือประชาชน "เลือกตั้ง" เทศบาล (12/05/2564)
การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่ (06/05/2564)
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยลานและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยลาน (03/05/2564)
คำสั่งจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (29/04/2564)
คู่มือมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (29/04/2564)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (29/04/2564)
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (29/04/2564)