ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (11/03/2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกิจการเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 4 รายการ (11/03/2563)
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการตรวจรับการจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 7 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน (09/03/2563)
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัด ขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลเหมืองจี้ ช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/03/2563)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมืองจี้ (28/02/2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (การจ้างเหมาจัด เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย พร้อมจัดหาภาชนะสำหรับจัดเก็บขยะ ช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 (26/02/2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า ม.12 ต.เหมืองจี้) (26/02/2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้าระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหมืองจี้ใหม่ ม.8 ต.เหมืองจี้) (26/02/2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหมืองจี้หลวง ม.1 ต.เหมืองจี้เชื่อมบ้านข้าวน้อย ม.4 ต.ป่าซาง) (26/02/2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกู่เส้า ม.2 เชื่อมบ้านเหมืองจี้หลวง ม.1 ต.เหมืองจี้ จำนวน 3 ช่วง) (26/02/2563)