คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565 (15/02/2565)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (15/02/2565)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 (15/02/2565)
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 (02/08/2564)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 (18/12/2563)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ที่ 925/2563 (18/12/2563)
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง (23/06/2563)
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด เทศบาลตำบลสันปูเลย (23/06/2563)
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันปูเลย (23/06/2563)
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง เทศบาลตำบลสันปูเลย (23/06/2563)