ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกิจการเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 4 รายการ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการตรวจรับการจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 7 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัด ขยะมูลฝอยภายในเขตตำบลเหมืองจี้ ช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหมืองจี้ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้า ม.12 ต.เหมืองจี้) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกู่เส้า ม.2 เชื่อมบ้านเหมืองจี้หลวง ม.1 ต.เหมืองจี้ จำนวน 3 ช่วง) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหมืองจี้หลวง ม.1 ต.เหมืองจี้เชื่อมบ้านข้าวน้อย ม.4 ต.ป่าซาง) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการก่อสร้าระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านเหมืองจี้ใหม่ ม.8 ต.เหมืองจี้) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (การจ้างเหมาจัด เก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย พร้อมจัดหาภาชนะสำหรับจัดเก็บขยะ ช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการตรวจรับการจ้างในการก่อสร้างทำนบ(ชั่วคราว)กั้นลำน้ำทา บริเวณหมู่ที่ 5, 7, 9 และ 13 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 7 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 โครงการ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมูที่3,5และหมู่ที่6ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 3โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ ความละเอียด 5 ฟิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) จำนวน 1 เครื่อง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 7 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 5 รายการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกตอนกรีต สายทางบ้านบวกมะกัง บ้านฝายแป้น หมู่ 4 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 6 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านบวกมะกัง บ้านฝายแป้น หมู่ 4 ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 6 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านกู่เส้า หมู่ 2 เชื่อมบ้านเหมืองจี้หลวง หมู่ 1 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกู่เส้า หมู่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด