ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในกิจการเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน 4 รายการ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด