ประกาศประกวดราคา สอบราคา
10.ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ภายในตำบลสันปูเลย : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
8.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่าป่าช้าป่าขุย หมู่ที่ 7 : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
7.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาประกอยพิธีกรรม สุสานบ้านยางพระธาตุ หมู่ที่ 11 บ้านยางพระธาตุ : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
6.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ซอย 4 : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล์กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
5.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนไร่กองงาม-กอกหม่น หมู่ที่ 5 : ด้วยวิธีประกวดราคาวิเลฺ็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
4.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต Overlay Asphant Concrete หมู่ที่ 1 บ้านสันปูเลย บริเวณซอย 6 : ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านป่าเสร้าหลวง ซอย 6 : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านสันต้นม่วงใต้ บริเวณลำเหมืองหน้าวัดสันต้นม่วงใต้ : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกต้นยางถึงสุสานบ้านยางทอง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด