10.ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ ภายในตำบลสันปูเลย : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
9.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด