ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดหาพัสดุ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด