ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สรุปผลการดำนินการตกลงซื้อ/ตกลงจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านน้ำแพร่ ม.4 เชื่ีอมบ้านแม่ต๋ำ หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e- bidding) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศพด.บ้านทุ่งศรีเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด