สรุปผลการดำนินการตกลงซื้อ/ตกลงจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด