คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ที่ 925/2563 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คู่มือ การให้บริการประชาชนสำนักงานเทศบาลตำบลสันปูเลย วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันปูเลย วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง เทศบาลตำบลสันปูเลย วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่ง เรื่องการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลฯ สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลสันปูเลย วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานในหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด เทศบาลตำบลสันปูเลย วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสันปูเลย วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด