ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เรื่องร้องเรียน (17/07/2563)
ประกาศเทศบาลตำบลศีขรภูมิ เรื่อง ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ตำแหน่ง พนักงานเขียนตั๋ว (เพิ่มเติม) (16/07/2563)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ตำแหน่ง พนักงานรักษาของ (13/07/2563)
ระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลศีขรภูมิ ตำแหน่ง พนักงานรักษาของ (13/07/2563)
เว็ปไซต์เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (12/07/2563)
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ (ที่อยู่ – เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน/ที่ว่าการ ที่สามารถติดต่อได้) (มาตรา 7) (3) (03/07/2563)
รับสมัครบุคคลภายนอกสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลศีขรภูมิ (25/06/2563)
แบบคำขอข่าวสารเทศบาลตำบลศีขรภูมิ (12/03/2563)
คำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) (06/03/2563)
สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (06/03/2563)