- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่๒ (23/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนพิบูลวรการ หมู่ที่๑ (ฝั่งทิศใต้) (23/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลศีขรภูมิ บริเวณที่ดินราชพัสดุ ถนนเสรีธิปัตย์ หมู่ที่ ๒ (23/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต ถนนปรุงจิต หมู่ที่๑ (23/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซอยตะเคียน (23/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนผไทวิถี (23/06/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนหน้าประปา (23/06/2563)
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนเทศบาล 2 (23/06/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอสุทัศน์ฯ (23/06/2563)