กฏกระทรวงและระเบียบ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (19/03/2564)
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 (13/01/2564)
กฎกระทรวง ฉ.68 พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 (21/12/2563)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุรินทร์ (01/12/2563)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (25/08/2563)
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (22/07/2563)
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท (17/07/2563)
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม (17/07/2563)
พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (17/07/2563)
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (17/07/2563)