ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนหน้าประปา วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนผไทวิถี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซอยตะเคียน วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอสุทัศน์ฯ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต ถนนปรุงจิต หมู่ที่๑ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลศีขรภูมิ บริเวณที่ดินราชพัสดุ ถนนเสรีธิปัตย์ หมู่ที่ ๒ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่๒ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนพิบูลวรการ หมู่ที่๑ (ฝั่งทิศใต้) วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนเทศบาล 2 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด