กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนพิบูลวรการ หมู่ที่๑ (ฝั่งทิศใต้) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๒ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลศีขรภูมิ บริเวณที่ดินราชพัสดุ ถนนเสรีธิปัตย์ หมู่ที่ ๒ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต ถนนปรุงจิต หมู่ที่ ๑ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต ถนนปรุงจิต วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนพิบูลวรการ หมู่ที่๑ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลศีขรภูมิ บริเวณที่ดินราชพัสดุ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๒ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ถนนเทศบาล ๑๐ หมู่ที่ ๒ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอสุทัศน์ฯ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมอสุทัศน์ฯ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด