มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด