พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
2 สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2563 
3 สรุปย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปี 2562 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ยุทธศาสตร์ชาติ 2561-2580 
2แผนยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 
3แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสนม(2561-2565) 
4รายงานผลการดำเนินงาน 
5 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
6แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
2 คู่มือการดำเนินการโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 
3 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
4 คู่มือการปฏิบัติงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 
5คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสนม 
8 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสนม 
9 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสนม 
10คู่มือสำหรับประชาชนเทศบาลตำบลสนม 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (ปีงบประมาณ 2562) 
2ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (ปีงบประมาณ 2563) 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (ปีงบประมาณ 2562) 
2ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง (ปีงบประมาณ 2563) 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 
2ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 
3 มติคณะรัฐมนตรี 
4 รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6มติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
7มติคณะรัฐมนตรี 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคาสอบราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2 กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3 คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
4เทศบัญญัติงบประมาณ 
5แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
6แผนการดำเนินงาน 
7 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 
8 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 
9 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 
10แผนป้องกันการทุจริต 
11 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 
12 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 2563 
13 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานปี 2563 
14วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
15สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง 2563 
16 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
17แผนพัฒนาท้องถิ่น 
18แผนยุทธศาสตร์ 
19อํานาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสนมตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
20 ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2563) 
21 ประกาศเทศบาลตำบลสนม เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลสนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
22รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
23 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
24หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง (ปีบประมาณ 2563) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง