พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2 ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร  
4สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 
4 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท 
5 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  
6 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 
7 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
8 ระเบียบเทศบาลตำบลสนม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557 
9 สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
10 พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม 
11 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
12 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดสุรินทร์ 
13 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
14 กฎกระทรวง ฉ.68 พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 
15 กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 
16 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522