ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
������������������.������������������������������������������������������ ���������.��������������������������������������������� ���������.���������������������������

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
(1 ราย)
1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
พ.ศ. 2565
(0 ราย)
0 (%) 0 (%) 0 (%)