ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม2563เป็นต้นไป
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม2563เป็นต้นไปมีผลต่อการยกเลิกพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินและพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.โนนแดงแจ้งจำนวนเนื้อที่ อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด