ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์มาตรการจังหวัดสกลนคร
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศและประชาสัมพันธ์ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาแก้ว
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำร่างแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตามความในข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ ของระเบียบการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร มีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ วรรคสอง (ง) ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ หากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ทำความเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
รณรงค์ปลอดภัย ปีใหม่ถึงบ้าน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด