ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ covid - 19
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายชัชวาลย์ ลือคำหาญ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ covid - 19 โดยเทศบาลตำบลกุดจับ ออกล้างถนนและตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เป็นการเบื่องต้นซึ่งร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอกุดจับ โรงพยาบาลกุดจับ และ อสม.ชุมชนเมืองเพีย ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
พิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างอบายมุข ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายชัชวาลย์ ลือคำหาญ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการกวาดล้างอบายมุข ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีนายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ เป็นผู้เปิดโครงการพร้อมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในหัวข้อ 1. การป้องกันตัวเองจากโรค covid - 19 โดยพนักงานทุกคนต้องทำเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็น 2. การเข้าเวณยามช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่จะมาถึง ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เชื่อมโยง ...
จิตอาสา เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ล้างถนนในชุมชนเมืองเพียให้สะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
นายชัชวาลย์ ลือคำหาญ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายลำไพ มิฉายา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ล้างถนนในชุมชนเมืองเพียให้สะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดูสวยงามและน่าอยู่พร้อมรณรงค์การป้องกัน covid - 19 ที่เกิดขึ้นเป็น ระลอก ที่ 2 หลังจากประชาชนในจังหวัดได้ติดเป็นรายแรกของจังหวัดอุดรธานี เชื่อมโยง ...
จิตอาสา เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ล้างถนนในชุมชนบ้านหัวขัว และชุมชนหนองโน
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564
วันที่ 25 ธันวาคม 63 เทศบาลตำบลกุดจับ นำโดย นายชัชวาลย์ ลือคำหาญ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายทองใบ เกษสว่าง รองประธานสภาฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ล้างถนนในชุมชนบ้านหัวขัว และชุมชนหนองโน ให้สะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ดูสวยงามและน่าอยู่พร้อมรณรงค์การป้องกัน covid - 19 ที่เกิดขึ้นเป็น ระลอก ที่ 2 หลังจากประชาชนในจังหวัดได้ติดเป็นรายแรกของจังหวัดอุดรธานี เชื่อมโยง ...
แจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
วันที่ 18 กันยายน 2563 ตามที่สภาเทศบาลตำบลกุดจับ ได้แจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 15 วัน แล้วนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 23 จึงแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ ตามรายละเอียดและสิ่งที่ส่งมาด้วย อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด