สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  สำนักงานเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนพระไชยเชษฐา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ - โทรสาร 0-4237-2510 ต่อ 12 สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 14 กองช่าง ต่อ 15 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ 18 กองสวัสดิการและสังคม ต่อ 19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 20 กองการศึกษา ต่อ 21 กองประปา เว็บไซต์ www.suwannakhuha.go.th/th/ Facebook เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
... อ่านทั้งหมด