ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 8 ลบ.ม. (ถังสแตนเลส ขนาด 2 ลบ.ม. จำนวน 4 ลูก) วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารกองช่าง เทศบาลตำบลแม่เงิน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย2 บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่เงิน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคาเหนือ หมู่ที่ 9 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่เงิน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงห้องกองคลังพร้อมติดตั้งฉากกันแสง เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่เงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยดินสอ บ้านแม่คำเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยเก๊าหนุน บ้านป่าคาใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านแม่คำ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่ การเกษตร สายข้ามห้วยร่องขุ่น บ้านปงของ หมู่ที่ 5 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 16 บ้านปงของเหนือ หมู่ที่ 10 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านสันต้นเปา หมู่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง บ้านไร่ หมู่ 7 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เงิน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่เงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลแม่เงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด