ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 10 มกราคม 2565

มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส

โครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ภายในเขตเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565

ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและพัฒนากัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ยกเว้นบางส่วนของพืชกัญชา กัญชง ที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ให้โทษออกประกาศกำหนดไว้ โดยกรมอนามัยมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคอาหารจากสถานประกอบกิจการอาหาร ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงต้องมีการควบคุมสถานประกอบกิจการอาหารให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง จัดหาวัตถุดิบถูกกฎหมาย และปรุงประกอบอาหารให้ผู้บริโภคได้บริโภคในสัดส่วนที่ปลอดภัย อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด