กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สมุทรปราการ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พ.ศ. 2559
ระเบียบเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของอปท.