คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด อบต. (13/08/2564)