กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลพระประแดงและจัดตั้งสุขาภิบาลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อเทศบาลเมืองสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองสำโรงใต้ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2540 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562  วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ... อ่านต่อ
ระเบียบเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ว่าด้วยการใช้ห้องสมุดของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พ.ศ. 2559  วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558  วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558  วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.สมุทรปราการ  วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 ... อ่านต่อ
แนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  วันที่ 31 มกราคา พ.ศ. 2562 ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของอปท.  วันที่10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ
ระเบียบเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2559  วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด