สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ... อ่านต่อ
ระเบียบเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2559  วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด