คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด อบต. วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งอบต.ท่าวัด เรื่อง กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน และการมอบหมายการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัด อบต. ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด