คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือประชาชนภาษีป้าย วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอข้อมูลข่าวสาร วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด