คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด