พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกรกฏาคม2565 
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกันยายน2565 
3สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนกุมภาพันธ์2565 
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม 
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนตุลาคม2564 
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนธันวาคม2564 
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤศจิกายน2564 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนพฤษภาคม2565 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมกราคม 2565 
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมิถุนายน2565 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนมีนาคม2565 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนเมษายน2565 
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 เดือนสิงหาคม2565 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 
6ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ 2565 
7ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 
8แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 
9 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 
10 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 
11แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
2 คู่มือ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
3 คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม 
4 คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ.50-024 จากสายโคกยายเป้า ถึงบ้านนาป่าคำบ้านโคกกระเชียง หมู่ที่ 8 
2ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดสายนากำนันเสริม หมู่ที่ 5 
3ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำว่า 170 กิโลวัตต์ เเบบเปิดข้าง เทท้าย 
4ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.สายกลางหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านป้อม 
5ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประปาหมู่บ้านเชื่อมอ่างหนองลีหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป้อม 
6ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.สามแยกบ้านนายอนันต์ มาเอี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านป้อม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม 
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
4สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 
5สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
6สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผู้่สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม 
2สถิติรายงานการร้องเรียนและประพฤติมิชอบ ย้อนหลัง 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม เรื่องผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ 2565 
4ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 
5แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566